Digitalizacija i automatizacija administrativnih procesa

digitalitacija procesa

Greenacle razvija i uvodi složena softverska rešenja za digitalizaciju i automatizaciju administrativnih poslovnih procesa. Ovo se zasniva na temeljnoj analizi predmetnih procesa i upotrebi najmodernijih „low code“ alata za efikasan razvoj. Osim toga, naručiocu je omogućen redovan uvid u razvijene prototipove i aktivno učeće kroz davanje komentara i predloga. Neke od prednosti koje donosi ovakav pristup su:

  • Suštinsko prilagođavanje softvera trenutnim potrebama naručioca
  • Brzo ispravljanje eventualnih skrivenih grešaka u softveru
  • Jednostavno održavanje i brzo nadograđivanje softvera

Dodatnu pogodost predstavlja činjenica da su stručnjaci zaduženi za analizu procesa istovremeno zaduženi za razvoj softvera. Time se praktično uklanja mogućnost pogrešnog tumačenja rezultata analize i dodatno ubrzava kako sam razvoj, tako i uvođenje čitavog sistema.

Na taj način naši klijenti mogu značajno povećati efikasnost i smanjiti troškove u najkraćem vremenu. Neki od primera su napredni sistemi za upravljanje dokumentima, ljudskim resursima, projektima, razmenom podataka u elektronskom obliku.

Kontaktirajte nas