Priprema vode za piće

priprema vode za pice greenacle

U kompaniji Greenacle smo postavili cilj da ljudima ponudimo inovativna rešenja koja obezbeđuju bolji kvalitet života. To znači da naše aktivnosti i rešenja moraju da budu utemeljeni u zakonima, pravilnicima i etičkim načelima. Pri pripremi vode za piće poštujemo pravilnik o vodi za piće kojim su određeni značenje i osobine koje vode za piće treba da poseduje:

 • Voda u svom izvornom stanju ili posle tretmana namenjena za piće, kuvanje, pripremu hrane ili za druge potrebe domaćinstva, bez obzira na njeno poreklo i na to da li se dostavlja iz distributivne mreže, sistema za snabdevanje vodom za piće, cisterni ili kao pakovana voda.
 • Sva voda koja se koristi u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda.

Voda za piće mora da bude zdravstveno ispravna, što znači da:

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u količinama koje mogu da predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi
 • ne sadrži materije u koncentracijama koje same ili zajedno sa drugim materijama mogu da predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi
 • ispunjava zahteve određene u delovima A i B priloga I, koji čini sastavni deo pravilnika

Savremene tehnologije za pripremu vode za piće

Voda iz izvora koja ne ispunjava zahteve iz pravilnika treba da se tretira. U većini slučajeva je dovoljna samo dezinfekcija. Ukoliko to nije dovoljno, potrebno je i prečišćavanje – filtracija.

U pripremi vode za piće koristimo savremene tehnologije prečišćavanja vode, kao što su:

 • membranska ultrafiltracija
 • nanofiltracija
 • reverzna osmoza

Klasične metode pripreme vode za piće

Tamo gde primena membranske tehnologije ne omogućava optimalna rešenja (uklanjanje gvožđa, mangana, arsena, itd. iz dubokih izvorišta), koriste se i klasične metode ili kombinacija obe metode.

 • Koagulacija: je faza pre taloženja ili filtracije (klasične ili membranske). Radi se o postupku dodavanja trovalentnih jona gvožđa i aluminijuma koji uzrokuju precipitaciju/flokulaciju rastvorenih organskih materija i poboljšavaju taloženje čestica.
 • Taloženje
 • Peščana filtracija: postupci filtracije kroz nasuti sloj uključuju i filtraciju sa različitim aktivnim medijumima koji se koriste za uklanjanje određenih hemijskih parametara. U klasične filtracione medijume svrstavaju se kvarcni pesak (različite granulacije) i antracit, a u savremene zeoliti i ekspandirana glina.

Uklanjanje gvožđa i mangana

Gvožđe i mangan su često prisutni u dubokim/podzemnim izvorima vode, a obično se nalaze zajedno. Uklanjaju se oksidacijom u kombinaciji sa peščanim filterima ili upotrebom posebnih filterskih medijuma namenjenih uklanjanju gvožđa i mangana.

Osim u pripremi vode za piće, postupci uklanjanja gvožđa, a naročito mangana, koriste se i u pripremi mineralne vode namenjene pakovanju.

Kontaktirajte nas